آشنايي با كولر گازي و سرويس آن

1- كمپرسور كولر
كمپرسور كولر نيز دو جزء مكانيكي و الكتريكي دارد و به قسمت الكتريكي آن موتور گفته مي شود ولي تركيب الكتروموتور با ساير اجزاء، كمپرسور را به وجود مي آورند. كمپرسورهاي متداول در كولر گازي به دو شكل طراحي و ساخته مي شوند: 
يك نوع از اين كمپرسورها به نوع دوراني (رتوري) مشهور است كه اتصال برق به موتور الكتريكي كمپرسور، موتور به دوران درآمده و به واسطه حالت خاصي كه دارد گاز را از مسير برگشت ( پس از سرماسازي ) مكيده و با فشار وارد مسير رفت مي كند به اين ترتيب عمل توليد سرما دركولر مداوم ادامه خواهد داشت. 
نوع ديگر كمپرسور رايج در كولر هاي گازي نوع پيستوني است كه شباهت بسيار زيادي به موتور هاي پيستوني به كار رفته در اتومبيل دارد با اين تفاوت كه نيروي محركه پيستون در اتومبيل احتراق بنزين است اما در كمپرسور كولر گازي اين نيرو توسط انرژي الكتريكي حاصل مي شود. 
2- كندانسور(رادياتور)
گاز سرماساز در كمپرسور تحت فشار قرار مي گيرد تا بتواند مسير گردش خود را در مجموعه مكانيكي كولر پشت سر نهد. افزايش دماي گاز پس از كمپرسور امري بديهي است و اگر اين دما به شكلي از آن سلب نشود سرماسازي كيفيت مطلوبي نخواهد داشت به همين منظور قبل از وارد شدن گاز تحت فشار قرار گرفته در مسير مكانيكي كولر آن را از كندانسور عبور مي دهند و چون اين قسمت از كولر تحت فشار هوايي است كه از چرخش پروانه فن حاصل ميشود مقدار زيادي از دماي گاز كاسته خواهد شد. 
3- فيلتر( دراير ):
گاز سرماساز پس از كندانسور و كاهش نسبي دما از فيلتر عبور مي كند تا جرم هاي داخلي لوله هاي كندانسور و رطوبت گاز به طور كامل از آن جدا شود و گاز خالص و خشك وارد مسير سرماسازي شود. 
4- اواپريتور 
اواپريتور كولر گازي با اواپريتور يخچال تا حدود زيادي متفاوت است. زيرا در يخچال اواپريتور كولر گازي محيطي بسيار سرد در مسير گردش گاز است. معمولا" لوله هاي اواپريتور را در عموم وسايل سرماساز از آلومينيوم مي سازند تا انتقال سرما در آن به سهولت انجام شود. گاز سرماساز با رسيدن به اين قسمت از كولر گازي به حالت تبخير درآمده و توليد سرما مي كند و هواي متراكم به وجود آمده توسط چرخش پروانه فن، سرماي حاصله را به سمت خارج از كولر گسيل مي دارد به اين ترتيب پس از مدتي دماي محيط كاهش يافته و خنك مي شود. 
5- پروانه هاي كولر گازي
كولرهاي گازي به طور عموم داراي دو پروانه هستند كه بر روي شافت موتور سوار شده اند. پروانه اواپريتور از مجراي ورودي هوا را مكيده و با فشار روانه لوله هاي سرد آلومينيومي و اواپريتور مي كند تا سرماي كولر وارد محيط شود. پروانه كندانسور عمل مشابهي را در جهت عمل عكس انجام مي دهد. يعني با مكش هوا از مسير ورودي، آن را به سمت كندانسور روانه مي كند تا اندكي از دماي گاز تحت فشار قرار گرفته ( كه با ورود به كندانسور پس از آن بسيار گرم خواهد بود. اين هوا به سمت بيرون از محيط منزل و يا اداره روانه مي شود.
6- لوله كاپيلاري (لوله مويي) 
اين لوله كه طول و قطر آن متناسب با قدرت كولر متفاوت است وظيفه تبديل گاز به حالت مايع و حمل آن تا ابتداي اواپريتور را بر عهده دارد. لوله مويي عموما" از جنس مس ساخته مي شود. اين لوله حد فاصل بين خروجي دراير تا ابتداي اواپريتور قرار دارد.
7- سيني زير كولر
در مواردي كه شارژ سرماساز در كولر بيش از مقدار لازم صورت گرفته و يا دماي ترموستات با گرماي محيط تناسب نداشته باشد، بر روي لوله هاي آلومينيومي اواپريتور ذرات يخ ايجاد شده و در زمان استراحت كولر ( زمان اتومات ترموستات ) بر اثر ازدياد دما ذوب مي شوند كه در سيني زير كولر محل خروج آب مذكور تعبيه شده است (توسط يك شيلنگ آب سيني به خارج از كولر هدايت مي شود). معمولا" سيني زير كولر را رنگ مي زنند تا بر اثر فرسايش ناشي از شرايط جوي از مقاومت بيشتري برخوردار باشد. 
8- خروجي هواي سرد و فيلتر مربوطه 
در اكثر كولرهاي گازي هواي سرد از قسمت جلوي كولر خارج مي شود و جهت جلوگيري از ورود ذرات به داخل مسير، هواي سرد را از يك فيلتر اسفنجي عبور مي دهد.
اجزاء الكتريكي كولر گازي
اجزاء الكتريكي كولر گازي عبارتند از: موتور الكتريكي ، رله ، اورلود ، ترموستات ، موتور فن ، كليد چند حالته ( مختص موتور فن ) ، لامپ خبر ، خازن راه انداز ، كليد اصلي كولر . 
1- موتور الكتريكي 
موتور الكتريكي كولر از نوع موتور آسنكرون است كه با دو سيم پيچ اصلي و كمكي كه در لحظه آغازين حركت و به منظور دستيابي به بيشترين مقدار گشتاور هر دو سيم پيچ با يكديگر در مدار قرار دارند و پس از راه اندازي كولر سيم پيچ كمي توسط رله از مدار خارج مي شود. 
پس از استارت و با حركت موتور گاز سرماساز از مسير برگشت مكيده شده و پس از آن در كمپرسور تحت فشار قرار گرفت به مجموعه مكانيكي كولر تزريق مي شود تا در جاي خود توليد سرما نمايد. 
2- رله 
رله از جمله عناصري است كه وجود آن در مجموعه الكتريكي اكثر ماشين هاي سرماساز از مسير برگشت مكيده شده و پس از آن در كمپرسور تحت فشار قرار گرفت به مجموعه مكانيكي كولر تزريق مي شود تا درجاي خود توليد سرما نمايد. 
3- اورلود 
اورلود علاوه بر جريان كششي موتور حرارت داخل كمپرسور را نيز تحت كنترل خود دارد و به هر دليل هر يك از دو مورد مذكور از حد معيني تجاوز نمايد اورلود تحريك شده و مدار الكتريكي كمپرسور را باز خواهد نمود. 
مادامي كه عيب در مجموعه كولر وجود داشته باشد راه اندازي آن به واسطه وجود اورلود غير ممكن خواهد بود. بديهي است حساسيت بي مورد اورلود به عبور جريان و يا افزايش دما ميتواند منجر به بروز عيوب جدي در دستگاه مي شود.
4- ترموستات 
به كمك ترموستات توليد سرما در كولر كنترل مي شود. از آنجا كه لوله بلوي ترموستات مماس با اواپريتور قرار دارد ازدياد سرماي گاز داخل لوله و در نتيجه گاز درون مجموعه، لوله مويي فانوسك ترموستات را تحت تاثير قرار داده و موجب عملكرد ( اتومات ) كليد ترموستات مي شود. بديهي است با افزايش دما و انبساط فانوسك بر اثر افزايش حجم گاز كليد ترموستات مجددا" به حالت بسته درآمده و سرماسازي كولر مجددا" آغاز خواهد شد. 
5- موتور فن 
از آنجا كه نياز به هواي خنك در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است موتور فن يا به عبارتي موتوري كه قرار است هواي لازم جهت وزيدن به اواپريتور را تامين كند نيز چند سرعته است. يك سيم مشترك و بازي تعداد دورشان داراي سر سيم هاي خروجي از موتور هستند.

6- كليد چند حالته (فن )
توسط اين كليد به سرعت هاي مختلف فن فرمان داده مي شود. اين كليد تا حدودي يادآور كليد چند حالته پنكه سقفي است با اين تفاوت كه در ساختمان اين كليد از سيم پيچ با خروجي هايي متفاوت استفاده نشده است. 
7- لامپ خبر 
توسط اين لامپ حالت كار كمپرسور مشخص مي شود در اكثر كولرهاي گازي لامپ خبر را با كمپرسور را در حالت موازي قرار مي دهند تا روشن شدن آن بيانگر توليد سرما در كولر باشد و خاموشي آن نيز اتومات ترموستات را نشان مي دهد. جايگاه لامپ خبر در قسمت تابلوي برق كولر گازي است. 
نكات مهم در استفاده از كولر گازي 
1- دوشاخه سيم رابط و پريز كولر را همواره متناسب با جريان مصرفي دستگاه انتخاب كنيد. 
2- بهتر است جهت حفاظت از دستگاه يك فيوز مستقل در نظر گرفته شود. 
3- سيني زير كولر را رنگ آميزي كنيد تا دوام آن افزايش يابد. 
4- محل نصب كولر را به گونه اي در نظر بگيريد تا از تابش مستقيم نور آفتاب يا باران مصون باشد. 
5- همواره ترموستات را بر دماي مناسب و مورد نياز قرار دهيد تا از مصرف بي رويه برق و يا استهلاك بي مورد كولر جلوگيري شود. 
6- با آغاز فصل گرما قبل از راه اندازي دستگاه شخصا" و يا توسط تعمير كار مجرب اجزاء مكانيكي و الكتريكي كولر را مورد بازديد قرار دهيد تا پس از خاك گيري و بررسي، مسير خروجي آب سيني دستگاه را در محل مورد نظر نصب و روشن نماييد. 
7- تا آنجا كه ممكن است از كولر در ساعات اوليه شب استفاده نكنيد زيرا در اين ساعات ولتاژ كمترين سطح ممكنه را داراست و اين مسئله كمپرسور را تحت فشار قرار داده و از عمر و دوام آن كاسته خواهد شد. 
چگونگي ايجاد سرما توسط كولر گازي 
به طور كلي مي توان گفت در عموم وسائل سرماساز همچون كولر گازي، يخچال فريزر، آب سردكن و .. از اصول مشابهي استفاده شده است. در واقع فوران گاز مايع و تبديل آن به حالت گاز توليد سرما مي كند و اين اصل در كولر گازي به شرح زير اعمال شده است: 
الف) با روشن شدن كولر، كمپرسور گاز را از لوله مكش مكيده و پس از آنكه تحت فشار قرار گرفت، روانه لوله رفت مي سازد. 
توجه: بديهي است دماي گاز به هنگام خروج از كمپرسور زياد است و اين خصوصيت طبيعي گازهاست كه هرگاه تحت فشار قرار گرفته و فشرده شوند دماي آن افزايش مي يابد و اگر اين فشار از حد معيني تجاوز كند به حالت مايع تبديل خواهد شد.
ب) به وسيله كندانسور ( پس از كمپرسور) و تحت هوايي كه به وسيله چرخش پروانه مربوطه ايجاد مي شود اندكي از دما گاز كاسته مي شود و روانه فيلتر مي شود تا رطوبت يا رسوباتي را كه احتمالا" از جداره هاي داخلي لوله هاي كندانسور جدا شده اند از آن گرفته شود. 
ج) پس از فيلتر و تحت فشار كمپرسور، گاز وارد لوله مويي شده و از آنجايي كه سطح مقطع لوله مويي بسيار محدود است فشار وارد بر گاز افزايش يافته و آن را به مايع تبديل مي كند. 
د) پس از اين قسمت گاز وارد لوله هاي آلومينيومي اواپريتور شده و با استفاده از محيط از داخل لوله هاي آن اجازه فوران يافته و توليد سرما آغاز مي شود. 
ن) وزش باد ايجاد شده توسط پروانه مخصوص اواپريتور سرما را از لوله ها گرفته و وارد محيط مورد نظر مي سازد و به اين ترتيب دماي محيط به تدريج كاهش يافته و اين امر موجب انقباض گاز داخل ترموستات و در نتيجه فانوسك شده و در نهايت عمل اتومات صورت گرفته و توليد سرما متوقف مي شود. 
و) با افزايش دما و انبساط فانوسك كليد ترموستات بسته شده و عمل سرماسازي مطابق مطالب گفته شده آغاز مي شود و پس از مدتي ... گاز سرماساز ( فريون 22 ) پس از اواپريتور وارد كمپرسور مي شود تا مجددا" تحت فشار قرار گرفته و وارد مسير سرماسازي شود.
عيب يابي در كولر گازي
عيب 1: با اتصال برق دو شاخه كولر به پريز و بدون آن كليد اصلي و يا ترموستات در حالت روشن باشند، فيوز، برق را قطع مي كند. 
علت و رفع عيب: از آنجا كه كليد اصلي و يا ترموستات در حالت قطع قرار دارند و عيب 1 بروز نموده قطعا" اتصال كوتاه سيم هاي رابط يا در دو شاخه و يا در سيم هاي رابط و يا در اتصالات جعبه تقسيم داخل كولر صورت گرفته است. بنابراين لازم است قطعات مذكور به ترتيب مورد بررسي قرار گيرند و پس از شناسايي محل واقعي عيب نسبت به رفع آن اقدام شود. 
عيب 2: به محض روشن شدن كليد اصلي دستگاه ( يا ترموستات) فيوز برق منزل را قطع نمي كند. 
علت1: اتصالات اشتباه شده است. 
رفع عيب : اگر سيم بندي دستگاه را مورد سرويس و تجديد قرار داده ايد احتمالا" در تركيب مدار اشتباهي صورت گرفته است. يكبار ديگر مدار را مورد بررسي قرار دهيد. 
علت 2: يكي از سيم ها از محل اتصال خود خارج و با سيم هاي مجاور برخورد كرده است. 
رفع عيب: بدنه كولر را به آرامي از سيني خارج نموده و صحت اتصالات را مورد بررسي قرار دهيد. اگر سيمي را از محل استقرارش جدا شده يافتيد نسبت به اتصال مجدد آن اقدام كنيد. 
علت 3: يكي از خازنها خراب شده است. 
رفع عيب: از جمله علل اتصال كوتاه در لوازمي كه داراي خازن هستند فساد يا از بين رفتن دي الكتريك خازن است. 
علت 4: موتور فن يا موتور كمپرسور سوخته است. 
رفع عيب : كليد چند حالته فن را بر روي off ( خاموش) قرار دهيد. اگر عيب 2 برطرف شد مشكل از موتور فن است و اگر در اين وضعيت همچنان فيوز، برق منزل را قطع مي كند مشكل از موتور كمپرسور است. 
مطالبه جريان اضافي در كمپرسور علاوه بر آن كه مي تواند ناشي از سوختن سيم پيچ ها باشد در مواردي بيانگر عيوب ديگري همچون مسدود شدن مسير گردش گاز و يا خرابي رله نيز هست. 
عيب 3: كولر روشن نمي شود. 
علت 1: پريز برق ندارد. 
رفع عيب: پريز را به وسيله آمپرمتر و يا ولتمتر مورد بررسي قرار دهيد و در صورت مشاهده عيب به رفع آن بپردازيد. 
علت 2: دو شاخه و سيم خراب است. 
رفع عيب: ابتدا دستگاه را از برق جدا كنيد و پس از آن ورودي برق را در ترمينال اصلي كولربا يكديگر ارتباط دهيد و در صورت سالم بودن دوشاخه و كابل (سيم رابط) به محض اتصال، رابط ها را به آن متصل كنيد. در حالت وصل كليد بر روي بي نهايت خواهد ايستاد. اگر با قطع و وصل كليد از عقربه آمپرمتر عكس العملي ديده نشود تعويض كليد الزامي است.در انتخاب جديد به جريان نامي آن دقت شود تا كليدي مناسب كولر گازي تهيه شود. 
علت 3: يكي از سيم هاي اصلي قطع شده است. 
رفع عيب: اگر فاز يا نول اصلي مدار قطع شود هردو بخش كمپرسور و موتور فن دچار مشكل خواهند شد. از اين رو پس از قطع برق دستگاه و باز كردن بدنه به جستجوي سيمي باشيد كه از محل استقرارش جدا شده است. با اتصال سيم مورد نظر به محل مربوطه كولر به حالت عادي خود باز مي گردد. 
عيب 4: كولر اتصال بدنه دارد. 
علت و رفع عيب : مدار الكتريكي كولر نسبت به ساير لوازم خانگي از پيچيدگي بيشتري برخوردار است. با اين وجود رفع عيب 4 كار مشكلي نيست. پس از قطع برق دستگاه ارتباط الكتريكي عناصر اصلي مدار از قبيل: موتور فن، كمپرسور، ترموستات، لامپ خبر و ... را با يكديگر و مدار قطع كنيد. البته اين عمل مي بايست با دقت و علامت گذاري خاصي صورت گيرد. تا ارتباط مجدد آنها با مدار برايتان دشوار نشود. اگر در اين حالت اتصال بدنه از بين رفت ميتوانيد عناصر مذكور را جداگانه و به دنبال هم وارد مدار كنيد. 
هرگاه با ورود يكي از اجزاء، اتصال بدنه ديده شد در شناسايي قطعه مورد نظر موفق بوده ايد حال مي بايست عيب را رفع كنيد. البته گاهي از اوقات خود وسيله داراي اتصال بدنه نيست بلكه مشكل از سيم هاي رابط آنست از اين رو مي توانيد وسيله مورد نظر را به وسيله چراغ سري مورد آزمايش قرار دهيد. اگر پاسخ آزمايش منفي بود(داراي اتصال به بدنه نبود) سيم هاي رابط را تعويض كنيد.
عيب 5: با حركت ولوم ترموستات هيچ عكس العملي ديده نمي شود اما موتور فن سالم است. 
علت 1: ترموستات خراب است. 
نكته: ترموستات كولر گازي داراي عملكرد مشابه ترموستات يخچال و ساير ماشين هاي سرماساز است. تفاوت عملكرد اين ترموستات، در دماي لازم جهت قطع و وصل كردن آنهاست. به طور اعم مي توان ترموستات را به دو قسمت كليد و اتومات تقسيم بندي نمود. عيب 5 مي تواند از ناحيه كليد ترموستات بروز كند و عدم عملكرد اتومات ترموستات معايب ديگري را ايجاد مي كند كه در بخش مربوطه شرح داده خواهد شد. 
رفع عيب: كليد ترموستات را به وسيله آمپرمتر مورد آزمايش قرار دهيد. ابتدا سيم هاي متصله به پايه هاي ترموستات را از آن جدا ساخته و سپس رابط هاي آمپرمتر را به آنها ارتباط دهيد. در حالت وصل كليد بايد عقربه (تقريبا" ) برروي صفر و در حالت قطع بر روي بينهايت بايستد در غير اينصورت تعويض ترموستات الزامي است. 
علت 2 : سيم هاي رابط بين ترموستات و موتور ( كمپرسور ) قطع شده است. 
رفع عيب: درصورت قطع سيم هاي رابط موتور و يا خروج يكي از سيم ها از محل مربوطه برق موتور نرسيده و در اين حالت بروز عيب 5 كاملا" طبيعي به نظر مي رسد. اما برق دستگاه را قطع و سپس بدنه را از سيني جدا سازيد و تمام اتصالات بين موتور و كمپرسور را به دقت مورد بازديد قرار بدهيد. درصورت مشاهده قطع ارتباط سيمي با محل اتصالش، به رفع عيب بپردازيد تا كولر به شرايط عادي خود بازگردد. 
عيب 6 : سرماي كولر بيش از حد است به گونه اي كه قسمت هايي از اواپريتور برفك زده اما اتومات انجام نمي شود. 
علت 1: كنتاكتهاي ترموستات به يكديگر جوش خورده اند. 
رفع عيب : همان طور كه قبلا" شرح داده شد ترموستات گازي داراي دو بخش است: كليد و قسمت اتومات . در صورت بروز حفره در طول مويي ترموستات بدنه فانوسك و يا خود لوله بلو گاز داخل ترموستات( معمولا" اتر يا جيوه) از آن خارج شده و ديگر حساسيتي نسبت به افزايش يا كاهش دما وجود نخواهد داشت. در چنين مواردي ناگزير به تعويض ترموستات خواهيد بود. 
عيب 7: با وجود برفك بر روي اواپريتور باد سرد از كولر خارج نمي شود.
علت1: كليد چند حالته فن خراب است. 
رفع عيب: از جمله عللي كه منجر به عدم حركت موتور فن مي شود خرابي كليد است. جهت تست كليد از آومتر 1*2 استفاده كنيد. در حالي كه دستگاه از برق جدا شده است يكي از رابط هاي آمپرمتر را بر روي پايه و ديگري را بر روي خروجي 1 قرار دهيد. 
اگر با حركت ولوم، عقربه منحرف نشد خراب بودن كليد قطعي است، آن را تعمير يا تعويض كنيد. 
علت 2: موتور فن كاملا" سوخته است.
رفع عيب: اگر بر روي ترمينال اصلي موتور، ولتاژ وجود دارد اما موتور حركت نمي كند سوختن آن قطعي است. براي تجديد سيم پيچي موتور فن مي بايست از يك تعميركار مجرب كمك بگيريد. 
علت 3: پروانه مخصوص اواپريتور هرز (گرد) شده است. 
رفع عيب : در اين حالت علاوه بر آن كه ازكولر باد سرد خارج نمي شود صداي ناهنجاري به گوش مي رسد. با استقرار مجدد پروانه بر روي محور موتور فن عيب 7 برطرف خواهد شد.
علت 4: تسمه پروانه فن پاره شده است.
رفع عيب: در برخي از كولرهاي گازي چرخش محور موتور فن به وسيله پولي و تسمه به پروانه اواپريتور منتقل مي شود كه درصورت پاره شدن تسمه باد پروانه مورد نظر متوقف شده و ايجاد برفك بر روي اواپريتور كاملا" طبيعي خواهد بود. با تعويض تسمه پاره شده مجددا" از كولر هواي سرد خارج مي شود. 
علت 5: مسير ورود هوا به داخل كولر مسدود است. 
رفع عيب: در نصب كولر مي بايست نهايت دقت بكار گرفته شود تا مسيرهاي ورودي هوا مسدود نشود. 
عيب 8: هواي خارج شده از كولر كاملا" گرم است. 
علت 1: اورلود خراب است. 
رفع عيب: در اكثر لوله هاي گازي اورلود را در داخل كمپرسور و بر روي كلاف ها مستقر مي كنند و اين مورد در مواردي همچون عيب 8 هزينه تعمير را به مراتب افزايش مي دهد زيرا جهت تعمير يا تعويض اورلود، شكافتن پوسته كمپرسور الزامي است.
اگر اورلود كمپرسور همچون كمپرسور هاي يخچال در دسترس باشد كافي است آن را با نوع مشابهي كه داراي همان اعداد و ارقام يا به عبارتي همان مشخصات نامي مي باشد، تعويض كنيد. 
علت 2: استارت معيوب است.
رفع عيب: در صورت قطع سيم پيچ رله استارت فاز اصلي موتور ( كمپرسور) قطع مي شود در اين حالت بروز عيب 8 كاملا" طبيعي است. 
علت 3: گاز كولر تخليه شده است. 
رفع عيب: اگر كمپرسور در حال كار است اما بادي كه خارج مي شود گرم است و لوله هاي اواپريتور نيز سرد نشده اند، تخليه و يا نشت گاز كولر قطعي است. بايد كولر را از ابتدا به طور كامل تخليه و پس از پيدا كردن محل نشت و ترميم آن در دستگاه گاز فريون 22 را تزريق كنيد. اين عمليات نياز به تخصص فراوان دارد و جهت حصول نتيجه بهتر مي توانيد از تعميركار مجرب كمك بجوييد.
عيب 9: قبل از آنكه كمپرسور استارت نمايد با شنيدن صدايي متوقف مي شود. 
علت 1: برق ضعيف است. 
رفع عيب: توسط ولتمتر و يا قسمت ولتاژ آومتر برق را اندازه بگيريد و اگر مقدار ولتاژ بيش از حد كم است به منظور آنكه كولر و ساير مصرف كننده هاي منزل در اثر افت ولتاژ آسيب نبيند از ترانس افزاينده ولتاژ استفاده كنيد. در غير اينصورت در ساعات اوليه شب كولر را روشن نكنيد. 
علت2: مسير گردش گاز مسدود است. 
رفع عيب: درصورت انسداد مسير گردش گاز كه مي تواند در اثر برخورد لوله هاي رابط با جسمي سخت و يا مسدود شدن دراير و ... رخ دهد كمپرس شدن گاز و به حركت درآوردن آن در مسير دشوار شده و موتور را با مشكل مواجه خواهد ساخت. از جمله انسداد مسير گردش گاز اين است كه قسمتي از اواپريتور و ساير قسمت ها گرم مي مانند و در مجموع از كولر هواي سرد و خنك خارج نمي شود. درصورت حصول اطمينان از مسدود بودن مسير لازم است جهت رفع عيب از يك تعميركار مجرب در تخليه و شارژ گاز كمك بگيريد. 
علت 3: رله استارت خراب است.
رفع عيب: درصورت خراب بودن رله سيم پيچ كمكي وارد مدار نمي شود و به همين دليل سيم پيچي اصلي بيش از حد تحت فشار قرار خواهد گرفت و جريان اضافي را كه در اين حالت توسط كمپرسور كشيده مي شود اورلود را تحت تحريك و موجب قطع مدار خواهد شد. 
جهت تست اورلور پس از بستن كليد براي يك لحظه شستي را فشار داده و رها كنيد. اگر كمپرسور با شرايط عادي خود شروع به كار كرد بايد رله را با نوع مشابه اش تعويض كنيد. 
علت 4: اورلود خراب است. 
رفع عيب: همان طوري كه قبلا" اشاره شد وظيفه اورلود جريان كششي موتور است. در بعضي موارد ديده شده كه اورلودها حتي به جريان نامي موتور حساسيت بي مورد نشان داده و موجب قطع برق كمپرسور مي شود. مي توانيد در مدار يك آمپرمتر قرار داده و اورلود را از مدار خارج كنيد. حال اگر پس از راه اندازي كمپرسور جريان كششي درحد جريان نامي است، پس اورلود تعويض مي شود كه اين عمل نيازمند خروج موتور از كولر و نصب مجدد آن پس از تجديد سيم پيچي و شارژ كار است كه علاوه بر تخصص فراوان به هزينه قابل توجهي نيز نياز دارد.
علت6: خازن راه انداز خراب است. 
رفع عيب: اكثر موتورهاي بكار رفته در كمپرسورهاي كولرهاي گاز از نوع آسنكرون با راه اندازي خازني هستند. بديهي است كه بروز عيب در خازن استارت كمپرسور را با مشكل مواجه خواهد ساخت. 
عيب 10: موتور فن صداي هوم داده اما حركت نميكند. 
علت 1 و رفع عيب: گريپاژ به پديده عدم توانايي حركت دو سطح متحرك برروي يكديگر گفته مي شود. درمورد موتورهاي الكتريكي اين پديده به واسطه خرابي ياتاقانها (بلبرينگها) و يا فرسايش بيش از حد بوش ها اتفاق مي افتد و با تعويض قطعات مذكور عيب به طور كامل برطرف مي شود. در بعضي از موارد ديده مي شود كه به واسطه درگيري يكي از پروانه هاي متصل به شافت موتور فن يا ديگر اجزاء كولر گازي، حركت موتور فن با مشكل مواجه مي شود كه در اين صورت پس از بازكردن بدنه و رفع مشكل كولر به شرايط عادي خود باز مي گردد. 
علت 2: خازن راه انداز خراب است. 
رفع عيب: نقش خازن راه انداز در استارت و كار موتورهاي آسنكرون فوق العاده مهم است و درصورت بروز هرگونه عيبي در ساختمان و عملكرد آن استارت موتور با مشكل مواجه خواهد شد.
علت3 و رفع عيب: نيم سوز شدن موتور پديده اتصال حلقه كلاف در يك موتور آسنكرون گفته مي شود كه البته اين عيب مي تواند به واسطه پيدايش علل ديگري ظهور نموده باشد. به عنوان مثال ابتدا پروانه هاي فن با بدنه درگير مي شوند و موتور جهت استارت به قدرت بيشتري نياز پيدا مي كند و اين امر با كشيدن جريان اضافي و در نتيجه آسيب ديدن سيم پيچ ها همراه مي شود. بنابراين حتي پس از رفع درگيري محور موتور با اجزاء ديگر كولر موتور فن قدرت استارت ندارد. در چنين مواردي ناگزير به تجديد سيم پيچي موتور خواهيد بود. 
عيب 11: صداي كولر بسيار زياد است. 
علت 1: كولر در وضعيت تراز قرار نگرفته است. 
رفع عيب: با تراز شدن موقعيت كولر قسمت اعظم صداي آن از ميان خواهد رفت. 
علت 2: لاستيك هاي لرزه گير موتور فن و يا كمپرسور خراب شده اند. 
رفع عيب: درصورت خراب شدن تين لاستيك ها صداي كار موتور فن و يا كمپرسور به شدت افزايش خواهد يافت. از اينرو تعويض آنها(درصورت خراب شدنشان) بسيار ضروري است. 
علت 3: برخي از قطعات كولر مانند تسمه هاي نگهدارنده كانال مخصوص هواكش و يا ... شل شده اند. 
رفع عيب: كليه اتصالات را مورد بازديد قرار دهيد و درصورت مشاهده پيچ ها و اتصالات شل شده به رع عيب بپردازيد.
علت4: يكي از پروانه ها با شيئي درگير است. 
رفع عيب: مانع درگيري بين پروانه و شيء مورد نظر شويد تا صداي كولر كاهش يابد
علت5: اتصالات كمپرسور و يا موتور فن بدنه ضعيف شده است. 
رفع عيب: در ا غلب كولرها اين اتصالات به توسط پيچ مهره انجام شده است. درصورت شل شدن اين اتصالات آنها را مجددا" محكم كنيد.

Monday the 22nd.