مهندسی پی و پی سازی

 

 

 

 

مهندسی پی و پی سازی

كلیات : قبل از اقدام به پی سازی ساختمان باید اطمینان حاصل گردد كه در طرح و محاسبات نكات زیر رعایت شده باشد : 
 الف – نشست زمین بر اثر تغییر سطح ایستایی 
 ب – نشست زمین ناشی از حركت ولغزش كلی در زمینهای ناپایدار

 پ – نشست ناشی از ناپایداری زمین بر اثر گود برداری خاكهای مجاور کناری و حفر چاه. 

 ت – نشست ناشی از ارتعاشات احتمالی كه از تاسیسات خود ساختمان با ابنیه مجاور آن ممكن است ایجاد شود . 

 تعیین تاب فشاری زمین :

 برای روشن كردن  وضع زمین در عمق، باید چاه های آزمایشی ایجاد گردد این چاهها باید به عمق لازم و به تعداد كافی احداث گردد و تغییرات نوع خاك طبقات مختلف زمین بلافاصله مورد مطالعه قرار گیرد و نمونه های كافی جهت بررسی دقیق به آزمایشگاه فرستاده شود.  برای بررسی و تعیین تاب فشاری زمین در مورد خاكهای چسبنده نمونه های دست نخورده جهت آزمایشگاه لازم تهیه می گردد و برای خاكهای غیر چسبنده آزمایشهای تعیین دانه بندی و تعیین وزن مخصوص خاك و آزمایش بوسیله دستگاه ضربه دار در مح لانجام می گیرد در حین گمانه زنی باید تعیین كرد كه آیا زمین محل ساختمان خاك دستی است یا طبیعی و تشخیص این امر حین عملیات خاكبرداری با مشاهده مواد متشكله جدا محل خاكبرداری و وجود سوراخها ومواد خارجی ( نظیر آجر، چوب، زباله و غیره ) مشخص می شود.   به منظور تعیین تاب مجاز زمین می توان از تجربیات محلی مشروط بر آن كه كافی بوده باشد استفاده كرد.  ابعاد پی ساختمانهای ساخته شده قرینه ای برای تعیین تاب مجاز زمین خواهد بود. سیمان 

هنگامی كه نتایج  تجربی در دسترس نباشد و از طرف تعیین تاب مجاز زمین با توجه به اهمیت ساختمان مورد نیاز نباشد، می توان تاب مجاز را با تعیین نوع خاك توسط متخصص با استفاده از جدول شماره 2-19 ایران تعیین نمود.   قراردادن پی ساختمان روی خاكریزهایی كه دارای  مقدار قابل توجهی مواد رسی بوده ویا به خوبی متراكم نشده باشد صحیح نبوده و باید از آن خود داری كرد در صورتی كه پی سازی در این نوع زمین به عللی اجباری باشد، باید نوع و جنس زمین مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته و سپس نسبت به پی سازی متناسب با این نوع زمین اقدام گردد. 

 لغزش زمین :

از  احداث ساختمان روی شیبهای ناپایدار و همچنین زمینهای كه دارای لغزش كلی می باشند باید خود داری نمود، زیرا جلوگیری از لغزش این نوع زمینها تقریبا غیر ممكن است و این گونه زمینها غالبا با مطالعات زمین شناسی قابل تشخیص می باشند. 

 چنانچه احداث ساختمان در اینگونه زمینه ضرورت داشته باشد باید تدابیری لازم پیش بینی شود تا حركات لفزشی زمین موجب بروز خرابی در ساختمان نگردد. 

 

 

 

 

Monday the 14th.