پلهاي دهانه بلند در جهان

پلهاي دهانه بلند در جهان

پل هاى دهانه طويل مستحكم شده با كابل

در آغاز هزاره سوم ميلادى 17 پل در جهان وجود داشته است كه دهانه آنها بيش از هزار متر مىشود. اين پل ها يا در حال بهره بردارى هستند و يا ساختمان آنها به ما پايان نرسيده است .

اين پلها همه از نوع پل هاي معلق هستند و تعداد آنها در كشورهاي مختلف به ترتيب زير است :

در آمريكا و ژاپن چهار پل ، در انكلستان ، تركيه و چين هر يك دو پل و در پرتغال , دانمارك و سوثد هر يك ، يك پل وجود دارد.

از بين پلهاى معلق , پل هاى زير حائز اهميت هستند :

اول , پل عظيم آكاشى -كاى كيو در ژاپن كه دهانه اصلى آن 1991 متر است و در ماه آوريل ساله 1996 آماده بهره بردارى شده است . اين پل در نزديكى كوبه در راه كوبه - ناروتو بين جزاير هونشو و شىكوكو قرار دارد.

دوم , پل بزرگ كمرى شرقى در دانمارك كه دهانه اصلي آن 1624 متر و در ماه ژوثن 1998 اماده استفاده شده است .

در بين پل هاى معلقى كه در مسير شاهراه ها و راه اهن قرار دارند ، پل هاى زير حايز اهميت هستند :

اول ، پل تسينك ما در هنگ كنگ كه دهانه اصلي آن 1377 متر و در سال 1997 بهره بردارى از آن آغاز شده است .

دوم ، پل مينامى - بيزان ستو در ژاپن كه در راه كوجى ما – ساكايد ، بين جزاير هونشو و شي كوكو قرار دارد . . اين پل در حدود صد كيلومترى غرب كوبه واقع شده است و دهانه اصلى آن 1100 متر است و در سال 1998 بهره برداري از آن شروع شده است .

 

پل هاى كابلى

دهانه پلهاي كابلى امرزه به هزار متر هم رسيده است . در حال حاضر در جهان 13 پل كابلي وجود دارد كه ساختمان آنها به پايان رسيده و يا در شرف اتمام است .

دهانه اين پلها بين 1000-500 متر است . در بين پل هاى كابلي ، پل هاى زير حايز اهميت است :

اول تاتارا كه دهانه اصلى آن 890 متر است و در سال 1999 مورد بهره بردارى قرار گرفت . اين پل در ژاپن و در 200 كيلوميرى غرب كوبه در راه انوموچي-ايمابارى بين جزاير هونشو و شي كوكو قرار دارد .

دوم , پل پونت د.نرماندى در فرانسه با دهانه اصلى 856 متر قرار دارد و در سال 1995 ساختمان آن به پايان رسيده است .

 

پل سنگ تراش ها

پل سنگ تراش ها در هنگ كنگ به احتمال قوى يك پل كابلي است كه طول دهانه آن بيش از هزار متر مىشود .

در بين پلهاى كابلى كه در مسير شاهراه ها و يا راه آهن قرار دارد , پلهاى زير حايز اهميت است :

اول پل ارسوند بين دانمارك و سوئد واقع است و دهانه آن 430 متر مىشود كه در سال 2000 آماده بهره بدارى شده است .

دوم , پل كاپ شوى مون در هنگ كنگ واقع است كه دهانه آن 430 متر مىشود و در سال 1997 بهراه برداري از آن آغز شد است . اين پل در نزديكى پل سينگ ما قرار دارد .

در بين پل هاى كابلى يك ستونى ، مقام اول به پل سوگورت در روسيه تعلق ميگيردكه دهانه آن 408 متر است و بهره بردارى از آن سال 2000 آغاز شده است . مقام دوم را نيز پل كارنالى در نپال با دهانه اى به طول 325 متر به خود اختصاص مىدهدكه از سال 1992 مورد استفاده قرار گرفته است .

پروژه پل اولياناوسك كه قرار بود يك ستونى و با دهانه اى به طول 407 متر ساخته شود با پل شاه تيري با چهار دهانه هر كدام به طول 203.5 متر تعويض شود .

 

Monday the 14th.